Kulturní kalendář
Červenec 2020
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Průvodcovská služba Kutná Hora


časopisy a magazíny: KRÁSNÉ MĚSTO 2011

K R Á S N É   M Ě S T O
časopis přátel Kutné Hory
(čtvrtletník - založen v roce 1938)
v y d á v á :
Město Kutná Hora
šéfredaktor: Mgr. Lukáš Provaz
adresa redakce: OPPKŠT - oddělení kultury, školství a tělovýchovy, Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora
telefon: +420 327 710 151 - paní Bc. Jaroslava Brandejská
e-mail: brandejska@mu.kutnahora.cz

Krásné město 1 / 2011
HISTORIE A SOUČASNOST KUTNOHORSKÝCH DIVADELNÍKŮ se staly hlavním tématem tohoto čísla Krásného města. Autoři příspěvků se zaměřili převážně na méně známé okolnosti působení místních hereckých společností a spolků a na jejich zázemí. Je však třeba zdůraznit, že se články nevěnují ani Ochotnickému spolku Tyl, o němž jsme podrobně psali v čísle 3/1993, ani Městskému Tylovu divadlu, o jehož dějinách informovalo Krásné město 3/2008.

V úvodu přichází studentka postgraduálního studia na Katedře divadelní vědy FF UK Mgr. Lada Bartošová, působící v Kabinetu pro studium českého divadla, s obsáhlou prací Divadelní sály a jejich provoz v Kutné Hoře před výstavbou Tylova divadla. Připomíná úplné počátky divadla, spjaté v barokní době s jezuity, postupně se dostává k činnosti J. K. Tyla či J. J. Štietky a popisuje, jak se hrálo v sálech U Černého koně nebo v Bioresidenci. PhDr. Jana Vaněčková z kutnohorského okresního archivu pak informace doplňuje článkem Rodina loutkářů-buditelů Dubských z Kaňku a jejich současníci. Podrobně čtenáře seznamuje s jednotlivými členy této rodiny od 18. století tak, jak to umožňují právě inventarizované prameny Archivu města Kaňk.

Pan Vladimír Císař navázal v roce 1992 při svém působení na kutnohorském (Ortenově) gymnáziu na tradici prof. Znojemského a až do r. 2006 vedl tamní Studentský divadelní soubor Gaudeamus. Nyní přehledně shrnuje velmi bohatou historii tohoto souboru, jemuž se za téměř 15 let existence podařilo nastudovat 17 představení. Za uplynulými 11 ročníky TyjátrFestu, přehlídky divadel malých forem pořádané v domácím amfiteátru na Kaňku, se ohlíží ředitel tohoto festivalu a herec Václav Veselý v článku TyjátrFest - festival, který zraje jako víno. Následně Bc. Michal Smrkovský, působící jako vychovatel, seznamuje stručně v příspěvku Mladí divadelníci v Kutné Hoře se vznikem a aktivitami divadelních spolků Krach a Umělecké doupě.

Opět po roce přichází Mgr. Kateřina Ďoubalová, DiS., restaurátorka se specializací na knihy a jiné písemnosti, s informací, co zajímavého se podařilo restaurovat ve Státním okresním archivu Kutné Hory. Článek nese název Restaurování Veleslavínova Kalendáře historického z fondů kutnohorského archivu.

V prosinci 2010 byl na Hrádku představen další svazek Historického atlasu měst ČR, tentokrát věnovaný Kutné Hoře. O jeho obsahu a zaměření píše Mgr. Vojtěch Vaněk v příspěvku Kutnohorský svazek Historického atlasu měst.

Dne 26. ledna sledovala nejen místní, ale i celostátní média Otevření krypty v sedlecké kostnici. Bližší údaje přináší účastník této mimořádné akce PhDr. Aleš Pospíšil a paní Lenka Frankovicová se následně s Lukášem Provazem ohlížejí v tradiční Kronice za dalšími kulturními a společenskými událostmi Kutné Hory od prosince do poloviny března. Krásné město pak uzavírají dva nekrology: Pan Petr Saidl, ředitel Mezinárodního kytarového bienále v K. Hoře, vzpomíná na zesnulého Jaroslava Kormundu, jednu z největších osobností české kytarové scény a zakladatele zmíněného bienále, a MUDr. Jiří Plaček připomíná svým Ohlédnutím za významnou osobností emeritního přednostu kutnohorské chirurgie MUDr. Zdeňka Kloučka. 

Lukáš Provaz


Krásné město 2 / 2011

PEL-MEL ZAJÍMAVOSTÍ přináší nové číslo Krásného města, jež tentokrát sice nemá jednotné zadání, ale o to zajímavějším tématům se autoři věnují.

Číslo otevírá starosta Kutné Hory pan RNDr. Ivo Šanc, CSc., svým blahopřáním k 20. výročí obnovy Krásného města. Vyjadřuje přesvědčení, že bude časopis i „nadále svým osobitým způsobem zpracovávat témata a šířit hodnoty, na které je Kutná Hora hrdá“. Mgr. Lukáš Provaz následně v článku Šťastnou cestu! připomíná, jak byl tento kulturně-historický čtvrtletník roku 1991 obnoven, kdo se na něm podílel a o čem se psalo v jeho prvním čísle.

S tematikou středověku přicházejí PhDr. Jan Frolík, CSc., a Jana Vepřeková z Oddělení záchranných výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, v. v. i. Jejich práce nese výstižný název Kostel sv. Jiří ztracený a znovunalezený. Archeologický výzkum u Kouřimské brány v roce 2010. Text doplňují fotografie zkoumané lokality.

Zcela jinému historickému období se věnuje Mgr. Michal Šimůnek, působící v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Popisuje v Kutné Hoře prakticky neznámou Poslední „vůdcovskou školu“ nacistické diktatury. Práce nese podtitul Tzv. Nacionálně politický výchovný ústav Čechy v Kutné Hoře, 1943–45.

Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D., zabývající se kulturními dějinami českých zemí ve 20. století a dějinami památkové péče na Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., navazuje na medailony čestných občanů Kutné Hory, které byly publikovány v Krásném městě loni, a připomíná Historika umění Zdeňka Wirtha (1878-1961).

V minulém roce připravilo v Kamenném domě České muzeum stříbra výstavu s názvem „Od obilí k chlebu“, připomínající tradici kutnohorského mlynářského a pekařského řemesla. Autorka této výstavy Mgr. Kateřina Vavrušková (Vobořilová) nyní přichází s obsáhlým textem Po stopách mlýnů v Kutné Hoře se vzpomínkami pamětníků. Článek doplňují velmi cenné historické snímky některých mlýnů.

V závěru časopisu se paní Lenka Frankovicová s L. Provazem ohlížejí v tradiční Kronice za kulturními a společenskými událostmi Kutné Hory od března do počátku června.

Lukáš Provaz


Krásné město 3 / 2011
Rozhodnutím městského zastupitelstva se stal pan Alfred Strejček čestným občanem Kutné Hory. Mgr. Lukáš Provaz proto pod tímto názvem stručně připomíná životopis pana Strejčka a MUDr. Jiří Plaček připojuje osobní vzpomínku Jak jsem poznal Freda.

VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
v Kutné Hoře a jejím nejbližším okolí se staly hlavním tématem tohoto Krásného města. Číslo otevírá Ing. Libor Novák z Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a. s., když přichází s Pohledem do historie vodovodu kutnohorského. V článku se postupně dostává od nejstaršího, středověkého vodovodu až k problémům s nedostatkem vody v Kutné Hoře ve 20. století. Podrobně se vodě v historii i současnosti města věnuje také PhDr. Pavel Novák, CSc. Jeho obsáhlá práce nese název Zaniklé vodní toky a plochy v Kutné Hoře a autor v ní seznamuje čtenáře se všemi lokálními říčkami a potůčky, mlýnskými náhony, studnami, jezy, ale také rybníky či koupališti. Protože řada popisovaných objektů již neexistuje a mnohdy je v Kutné Hoře ani nic nepřipomíná, je vzniklý článek jistě přínosný pro poznání této „vodní minulosti“ našeho města. Článek navíc doplňují zajímavé, dosud nepublikované fotografie, laskavě poskytnuté fotoarchivem Českého muzea stříbra.

S vodním hospodářstvím nepřímo souvisí také Kutnohorský tzv. Františkánský rukopis Dalimilovy kroniky 1440-1441, neboť si ho objednal mlynář Tóma, majitel Nového mlýna na Vrchlici. Článek napsal PhDr. Radko Šťastný a text představuje část autorovy rozsáhlé, dosud nevydané práce „Dalimilova kronika jako paládium české literatury“.

Koncem srpna by oslavil 87. narozeniny pan Miloš Vavruška, herec a kutnohorský rodák. Proto při této příležitosti Mgr. Zdeněk Sejček, člen Sdružení výtvarných teoretiků a kritiků v Praze, přichází se svým Vzpomínáním na poválečné chvíle s kutnohorskými ochotníky a Milošem Vavruškou (1924-2003).

O celkové rekonstrukci jedné zajímavé kutnohorské památky informuje pan Miloslav Chlumský z oddělení regenerace památek Městského úřadu Kutná Hora. Text nese název K opravě památníku Kalvárie na Kaňkovských vrších.

Téměř na závěr se Bc. Josef Kremla z Českého muzea stříbra zaměřil na Muzeum alchymie, které bylo v srpnu po čase opět otevřeno v Sankturinovském domě. Autor článku podrobil kritice jak vystavené exponáty, tak účel celého muzea. Krásné město pak uzavírá tradiční Kronika, v níž se paní Lenka Frankovicová s L. Provazem ohlížejí za opravdu bohatými kulturními a společenskými událostmi Kutné Hory od června do počátku října.

Lukáš Provaz


Krásné město 4 / 2011
Rozhodnutím městského zastupitelstva se stala paní PhDr. Dagmar Lieblová čestnou občankou Kutné Hory. Mgr. Lukáš Provaz proto pod tímto názvem stručně připomíná životopis paní Lieblové, jejíž fotografii laskavě zapůjčil fotokronikář pan Jaromír Procházka.

Hlavním článkem tohoto čísla časopisu je práce Antonín Dignowity: Texaský pionýr z Kutné Hory. Autor Mgr. Marek Vlha je historik se zájmem o české a americké dějiny 19. století. Studuje doktorský program na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; na Fakultě humanitních studií University Karlovy se podílí na bilaterálním českoněmeckém projektu Náboženské kultury v Evropě v 19. a 20. století. Ve svém článku se zaměřil na kutnohorského rodáka A. M. Dignowitého (1810-1875), českého krajana v USA, účastníka války Severu proti Jihu, ale i lékaře a publicistu, jehož jméno je v našem městě prakticky neznámé.

Tradiční součástí každého 4. čísla Krásného města bývá ohlédnutí za zářijovým festivalem Ortenova Kutná Hora. Texty jako obvykle připravila Mgr. Marie Valtrová, členka festivalového výboru, a snímky pořídil a laskavě poskytl fotograf pan Miroslav Radoměřský. Začít nemůžeme jinak než připomínkou básníka Jiřího Ortena (1919-1941). Tradiční úvodní pořad Jiří Orten a jeho současníci se letos věnoval Jiřímu Danielovi (1916-1945). Následují Výsledky literární soutěže Ortenova Kutná Hora 2011 s texty dvou mladých autorek, z nichž jedna uspěla v autorské soutěži a druhé byla vydána básnická sbírka. Paní M. Valtrová vedla rozhovor s panem Pavlem Kohnem, dlouholetým redaktorem Rádia Svobodná Evropa, a jeho manželkou Rut. Interview nese název Ztratili jsme domov, ale získali svět.

V rámci festivalu proběhla také vernisáž výstavy Obrazů Vladimíra Císaře a při pořadu „Pocta přátelům“ převzal pan Alfred Strejček nejen jmenování čestným občanem Kutné Hory, ale také dostal jako dárek soubor textových příspěvků od svých přátel. A právě pod názvem Přátelé přinášíme pasáž ze sborníku, již napsal nedávno zesnulý pan Bořivoj Navrátil. Třetí osobou, s níž Marie Valtrová hovořila, byl hudební skladatel, interpret a její manžel Jan Valter. Jejich povídání nese název Dialog bez not. A tematiku festivalu uzavírá autorka Opožděným blahopřáním Jiřímu Suchému k jeho životnímu jubileu.

Za letošním bohatým programem Projektu Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961-2011) se ohlíží PhDr. Aleš Pospíšil, když připomíná cyklus seminářů věnovaných obnově historického jádra, propagaci a prezentaci památek, ale také například výstavu na Hrádku. Mgr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., pak stručně informuje o novém čísle sborníku Antiqua Cuthna s názvem Omnibus fiebat omnia.

Následuje tradiční Kronika, v níž se paní Lenka Frankovicová s L. Provazem ohlížejí za opravdu bohatými kulturními a společenskými událostmi Kutné Hory od října do počátku prosince. Číslo Krásného města pak uzavírá nekrolog PhDr. Marie Těšitelové, DrSc. (1921-2011), připomínající tuto významnou českou lingvistku pocházející z Kutné Hory.

Lukáš Provaz

přiložené obrázky:

Krásné město 1/2011Krásné město 2/2011Krásné město 3/2011