Kulturní kalendář
Červenec 2020
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Průvodcovská služba Kutná Hora


časopisy a magazíny: KRÁSNÉ MĚSTO 2006

K R Á S N É   M Ě S T O
časopis přátel Kutné Hory
(čtvrtletník - založen v roce 1938)
v y d á v á :
Město Kutná Hora
šéfredaktor: Mgr. Lukáš Provaz
adresa redakce: OPPKŠT - oddělení kultury, školství a tělovýchovy, Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora
telefon: +420 327 710 151 - paní Jaroslava Zittová
e-mail: zittova@mu.kutnahora.cz


Krásné město 1 / 06
Podobu města vytvářejí po staletí nejen píle a úspěchy jeho obyvatel, ale i období pohrom a úpadku způsobená jak nezvládnutelnými živly, tak vinou lidských selhání.

První číslo letošního ročníku (2006) KRÁSNÉHO MĚSTA poskytuje letmý pohled na některé temné stránky kutnohorské historie a zároveň se snaží ukázat na ty povahové rysy Kutnohořanů, které se formovaly v dějinách zajisté i v souvislosti s vnějšími, často negativními, vlivy prostředí města. Tuto vývojovou zákonitost, v nejobecnější rovině zrcadlí v její skeptické a spíše pesimistické náladě po vzoru básníka F. Gellnera lyrické verše studenta Gymnázia Jiřího Ortena Tomáše Morawského v básních Víno a Inside. Záznamy malínské tragédie z 15. století posbíral z pramenů a literatury Bc. Josef Kremla v osobitém výkladu Katastrofa z lidské vůle. Přírodní živel, kutnohorské povodně na Vrchlici v průběhu času, podle historických zpráv sleduje Bc. Kateřina Vobořilová v článku Přírodní katastrofy v Kutné Hoře. Kamenný svědek morových ran v našem městě je tématem práce Kutná Hora nemá „mramorový“ sloup od PhDr. Heleny Pospíchalové. Zlověstný architekt všech měst, i Kutné Hory, oheň, našel své podoby ve sdělení Mgr. Lukáše Provaze Ničivé požáry v kutnohorských dějinách.

Specifika kutnohorského náboženského života přibližuje PhDr. Marie Bisingerová v článku Církevní slavnosti. Obsáhlá stať PhDr. Pavla Nováka, CSc. Jak se v Kutné Hoře v 19. a ve 20. století slavilo, poodhaluje něco ze společenského života v minulých dvou stoletích. Konkrétní doklad k tomuto tématu přinášejí Oslavy Habsburků v Kutné Hoře, jak je na základě dobových dokumentů vidí Mgr. Alice Šimůnková. Rozhovor s Jiřím Loudou a Jiřím Stránským, který přibližuje Mgr. Lukáš Provaz, nás přenáší do nedávné neradostné doby v posledním půlstoletí.

KRONIKA zachycuje aktuality: Výstava „Anna Franková – odkaz pro současnost“ (Mgr. Dana Vepřková), Soutěž Anglicky o cenu Munkovy nadace (RNDr. Vladislav Slavíček), Úprava parku pod Vlašským dvorem (Lenka Frankovicová), Poradní orgán RM pro rozvojové aktivity města, PhDr. Marie Těšitelová, CSc. (Mgr. Alice Šimůnková).
Šťa


Krásné město 2 / 06
KUTNÁ HORA PŘED 100 LETY (kolem r. 1906) se stala převážným tématem tohoto čísla KRÁSNÉHO MĚSTA. Jak a čím tehdy město žilo, je skryto v muzejních a archivních dokumentech různé povahy, zachycují to obrazy v galeriích a zračí se to také v podobě některých budov. Zvláštní stopy zanechaly i události, jejichž důsledky poznamenaly i současný život, aniž si to uvědomujeme, i když by to bylo možná potřebné. Je o tom přesvědčen PhDr. Radko Šťastný, když v souvislosti s někdejšími i dnešními rozsáhlými restauračními pracemi na barborském chrámu upozorňuje na hluboké vnitřní paralely architektury a básnictví, jak jim rozuměl Otokar Březina, citací úryvku básně Stavitelé chrámů ze stejnojmenné sbírky. Bc. Josef Kremla, historik z Českého muzea stříbra na Hrádku, připravil výstavu o návštěvě císaře Františka Josefa I. roku 1906 a nazval ji 103 minuty v Kutné Hoře. O dalších souvislostech této události píše Mgr. Lukáš Provaz v článku uvedeném autentickým výrokem mocnáře „Bylo to velice pěkné, jsem velice potěšen!“ PhDr. Marie Bisingerová v portrétu Starosta Kutné Hory Jan Macháček přibližuje osobnost reprezentující město téměř po celou dobu vlády FJ I. V téže době kutnohorskou politickou scénu představoval Jeho Excelence ministr JUDr. Bedřich Pacák, jemuž věnuje patřičnou pozornost Mgr. Lukáš Provaz. Porovnávat dnešní místní tisk se zdejšími novinami před sto lety je možno v obsažné informaci PhDr. Heleny Pospíchalové Četli jste dneska noviny? Nové diskuse o možných změnách trasy železnice oživuje historička SOkA KH PhDr. Jana Vaněčková skicou To byl ten slavný den, kdy byl do Zruče vypraven… Nedávné povodně vyvolávají reminiscence na to, jak se to mělo s vodou v Kutné Hoře v uplynulém století a jak jsme na tom v současnosti. V historickém pohledu Voda pro Kutnou Horu aneb Kam císaře pána radní nezavedli se této otázky dotýká PhDr. Pavel Novák, CSc. V tematické dimenzi 19. století se pohybují i připomenutá výročí. Neopominutelné desítky let uběhly od smrti několika osobností, které trvale patří k chloubě města. Vocel - Havlíček - Tyl jsou zasazeni do aktuální souvislosti, jak je vidí PhDr. Radko Šťastný. Současná česká jazykověda dosahuje vrcholu, jejž reprezentuje i jubilující Kutnohořanka PhDr. Marie Těšitelová, DrSc. v medailonu s Mgr. Alicí Šimůnkovou.

KRONIKA
Zahájení turistické sezóny započalo symbolicky 1.4. na Palackého náměstí (Vero-nika Lebedová, Průvodcovská služba KH)

Výstavu s názvem „Kutná Hora – město neřesti“ uspořádalo ČMS v Kamenném domě (1.4.-30.11.) (Bc. Kateřina Vobořilová)

„Rok židovské kultury v Kutné Hoře“ – od 5.4. přednášky, vernisáže výstav, kon-certy a další akce. (o. s. Kultura do města) (Podrobnosti v příštím čísle) (Mgr. Lukáš Provaz)

Josef Krčil (1906-1995) - obrazy a kresby, výstava díla kutnohorského malíře ke 100. výročí narození (13.4.-18.6.), Vlašský dvůr - Galerie Felixe Jeneweina. (LP)

Výtvarné práce studentů Gymnázia Jiřího Ortena - duben, Sankturinovský dům. (Mgr. Vladimír Císař, profesor GJO)

Internetový odkaz na časopis KM – portál www.kutnahora.cz. (LP)

„Nové objevy v kutnohorském podzemí“ – výstava ČMS Hrádek (1.4.-11.6.).

Přednáška 27.4. RNDr. J. Králová. (KV)

Muzejní noc na Hrádku, ČMS 20.5. (KV)

„160 let českého sborového zpěvu v Kutné Hoře 1846-2006“ vydal Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl v Kutné Hoře. Autoři Z. Málková, L. Kavan, J. Kopecký, A. Sojka. (LP)

„Proti proudu“ - festival s tématem Křesťanství v proudu dnešního světa - 1.6., Gymnázium Jiřího Ortena. Organizátoři, pořadatelé a spoluautoři: Křesťanské společenství, Církev bratrská, VOŠ misijní a teologická Kolín, Česká katolická charita a další. (LP)
Šťa


Krásné město 3 / 06
ROK ŽIDOVSKÉ KULTURY – to je téma převážné části letošního třetího čísla Krásného města. V dubnu byl ve Vlašském dvoře zahájen projekt právě s tímto názvem, jenž se stal součástí celostátního programu oslav Roku s židovskou kulturou. Desítka autorů se rozhodla svými příspěvky přiblížit nejen průběh celého projektu s jeho přednáškami, výstavami a dalšími kulturně-vzdělávacími akcemi, ale také při-pomenout známé i méně známé skutečnosti z historie kutnohorských Židů. Koordinátor celého projektu Mgr. et Bc. Marek Lauermann ve svém Ohlédnutí za Rokem židovské kultury v Kutné Hoře shrnuje vše podstatné, co se v našem městě v souvislosti s projektem dělo. Na samém začátku pronesl kulturní atašé Velvysla-nectví SRN v Praze pan Valentin Gescher slavnostní Projev, který přinášíme s plném znění. Z poněkud jiného pohledu než M. Lauermann přibližuje Rok židovské kultury v Kutné Hoře předsedkyně Terezínské iniciativy PhDr. Dagmar Lieblová, jež sama přežila pobyt v koncentračním táboře, a překladatel Petr Liebl. Historik PhDr. Pavel Novák, CSc., ve svém rozsáhlém příspěvku Židovští podnikatelé v Kutné Hoře podává obecný přehled o aktivitách židovských obchodníků a továrníků od sa-mého vzniku našeho města až do osudného roku 1942, resp. 1948, zatímco Mgr. Lukáš Provaz se v článku Z dějin firmy „H. Strakosch, továrna na obuv“ zaměřuje na jednu konkrétní rodinu a její úspěšné podnikatelské aktivity. Zástupkyně ředitele Židovského muzea v Praze PhDr. Eva Kosáková konkrétně seznamuje čtenáře s Předměty kutnohorské Židovské náboženské obce v Židovském muzeu v Praze. Život architekta, výtvarníka, scénografa Františka Zelenky (1904-1944), rodilého Kutnohořana, kterému je dokonce věnováno heslo v české encyklopedii Kdo byl kdo ve 20. století, přináší studentka Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Bc. Lada Tvrdíková. Historik architektury z Kanceláře prezidenta republiky PhDr. Ing. arch. Zdeněk Lukeš pak toto téma ještě doplňuje o Architektonické dílo Františka Zelenky. S tematikou Židů nejen v Kutné Hoře souvisí také volitelný seminář na Gymnáziu Jiřího Ortena. Zástupkyně tamního ředitele Mgr. Dana Vepřková ve svém příspěvku Holocaust – selhání lidskosti podává přehled o tom, jak se studen-ti školy s tragédií Židů seznamují, včetně výjezdů do zahraničí. A jedna z bývalých studentek gymnázia Nikol Kroulíková pak po návštěvě koncentračního tábora vyja-dřuje své pocity v textu „Ukolébavka ve stínu osvětimských hvězd“.

V roce 2005 učinili archeologové přímo v našem městě mimořádný nález pravěkých lidských ostatků, a proto Mgr. Filip Velímský z kutnohorského pracoviště Archeologického ústav AV ČR Praha přináší článek Nejstarší pravěké pohřebiště v Kutné Hoře. Státní okresní archiv ve spolupráci s nakladatelstvím KLP vydal 1. číslo odborného sborníku Antiqua Cuthna s titulem Kutná Hora v době baroka. S jeho zaměřením i obsahem seznamuje hlavní redaktor sborníku Mgr. Vojtěch Va-něk. Předposledním příspěvkem je v tomto čísle Krásného města informace od PhDr. Pavla Nováka, CSc., který popisuje a hodnotí Novou expozici ve Vlašském dvoře.

Tradiční závěrečná Kronika, na níž se tentokráte podíleli Bc. Kateřina Vobořilová (KV), Mgr. Lukáš Provaz (LP), PhDr. Aleš Pospíšil (apos) a také ředitelka Městské knihovny Kutné Hory Mgr. Gabriela Jarkulišová, shrnuje především kulturní události v našem městě za poslední měsíce: oslavy Světového dne uprchlíků na Gymnáziu J. Ortena, Operní týden, Královské stříbření, výstavu „Felix Jenewein“, výstavu E. Adamové a I. Ouhela, výstavu v kapli Božího těla, Kutnohorskou kocábku, Ortenovu Kutnou Horu s koncertem ÚSPS, Hudební festival 2006, výstavu Mincí antického Řecka, Dny evropského kulturního dědictví, podstatné změny v městské knihovně, koncert skupiny Mišpacha i udělení čestného občanství plk. v. v. Jiřímu Loudovi, PhDr. h. c.
Lukáš Provaz


Krásné město 4 / 06
ORTENOVA KUTNÁ HORA se stala jako tradičně převážným tématem čtvrtého čísla Krásného města. A jako obvykle připravila pro tento časopis texty z festivalu paní Marie Valtrová a fotografie pořídili pánové Miroslav Radoměřský a Ondřej Lipár. Na úvod přinášíme básničku Židovský básník, jež redakci Krásného města poskytla studentka UHK Lucie Chudobová.

Vlastní festival zahajuje Projev pronesený při zahájení 13. ročníku Ortenovy Kutné Hory paní Mgr. Jiřinou Pospíšilovou, radní Středočeského kraje. Následuje první část cyklu „Jiří Orten a jeho současníci“, věnovaná básníku Ivanu Blatnému a jeho veršům Vánoce. Marie Valtrová pak navazuje příspěvkem Nikdy se neshledáme, žel, jenž je připomínkou Blatného života i s ukázkami jeho tvorby a kontaktů s J. Ortenem. „Setkat se s pamětníky bývá mnohdy zajímavé. Setkat se se současníky Jiřího Ortena dnes již prakticky nemožné,“ říká táž autorka v dalším článku Paní Hana. Seznamuje s životními osudy Hany Vodičkové, jež se s J. Ortenem a jeho bratry znala a stýkala.

Člověk je hádanka, citoval Lukáš Hlavica F. M. Dostojevského. Marie Valtrová tuto větu použila jako název rozhovoru, který s hercem a režisérem Hlavicou vedla. Otázky se pochopitelně týkaly rovněž jeho vztahu k Ortenově Kutné Hoře. A protože ta se točí především kolem poezie, nemohou chybět Verše z autorské soutěže. Letos pocházejí z pera Lucie Hyblerové, Jonáše Hájka a Jana Těsnohlídka a prvně jmenovaná básnířka poskytla Ondřeji Lipárovi v Praze rozhovor Myslím, že mi psaní zůstane. Krásné město však neseznamuje pouze s tvorbou soutěžících autorů, o čemž svědčí ukázka poezie Mikuláše Bryana z knihy Kolem lámání nebo článek Julia Klimenta právě o tomto díle, převzatý z Lidových novin.

Letos poprvé se zapojilo do organizace a programu festivalu Gymnázium Jiřího Ortena. Neformální přijetí v jeho Atriu vyvrcholilo odpoledním pořadem, nesoucím název Gymnázium Jiřího Ortena se představuje… Kytarista a písničkář Jan Matěj Rak zde vystoupil s pořadem věnovaným 100. výročí narození Jaroslava Ježka (1906-1942) - a my pod tímto názvem přinášíme poznámky ke skladatelově životu. S J. M. Rakem si povídala Hana Ornestová. Záznam nese název shodný s pořadem - Ježkovy VWoči. A s hudbou, i když jiného žánru, souvisí i příspěvek následující: Jak již bylo v Krásném městě uvedeno minule, Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl si připomněl 160. výročí založení. Oslavy vyvrcholily koncertem, majícím na programu dílo Antonína Dvořáka Stabat Mater.

S držitelem Ceny Jiřího Ortena za rok 1998 Bogdanem Trojakem hovořila Hana Ornestová: Srdce se chvěje. Zima mu je. Interview je doplněno ukázkami básníkovy tvorby. Festivalový výbor pogratuloval PhDr. M. R. Křížkové a J. Rutovi k jejich životním jubileím v článku Blahopřejem a Ondřej Lipár shrnul letošní 13. ročník OKH v příspěvku Píši Vám, Karino. Závěr celého bloku věnovanému OKH pak tvoří zamyšlení nad 60. výročím úmrtí dramatičky a kutnohorské rodačky Gabriely Preissové, které jako Růžový keříček na zapomenutou mohylu sepsala Marie Valtrová.

Protože před 15 lety byl již potřetí v dějinách obnoven tento kutnohorský kulturně-historický čtvrtletník, rozhodl se Mgr. Lukáš Provaz sepsat Historii časopisu Krásné město. Článek doplňují soupisy redaktorů, grafiků a administrativních pracovníků tak, jak je uvádějí tiráže všech vydaných čísel. Na tradiční závěrečné Kronice se podíleli redaktoři Lenka Frankovicová (LF), Bc. Kateřina Vobořilová (KV), PhDr. Pavel Novák, CSc. (PN) a Mgr. Lukáš Provaz (LP) a z Českého muzea stříbra Bc. Josef Kremla (JK). Pozornost věnovali nejen kulturním a společenským akcím a vědeckým setkáním, ale také například výsledkům komunálních voleb či životním jubileím.
Lukáš Provaz

přiložené obrázky:

Krásné měato 2 / 06 - obálkaKrásné město 1 / 06 - obálkaKrásné město 3 / 06 - obálkaKrásné město 4 / 06 - obálka